kapat× Destek 0850 333 0 565
Kurallar gereği, Domain kayıtları belgeli ve belgesiz olarak tahsis edilmektedir. Belgeli alan adları için iletilmesi gereken resmi belgeler, almak istediğiniz uzantıya göre farklılık göstermektedir.
TR uzantılı domainler için gerekli belgeler

".com.tr", ".biz.tr" ve ".info.tr" için gerekli belgeler

Faaliyet alanınıza uygun olan ve aşağıdaki yer alan resmi belgelerden sadece bir tanesini yeterli olacaktır.

 1. Ad-soyad için, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi ya da üzerinde T.C. kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanı fotokopisinin yanı sıra T.C. kimlik numarasının bulunduğu bir web sayfasından alınan çıktının fotokopisi,

 2. Ticaret odasından alınmış olan bu maddede sıralanmış belgelerden herhangi birinin gönderilmesi yeterlidir: "Faaliyet Belgesi", "Ticari Sicil Belgesi", "Oda Sicil Kayıt Sureti", Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan ticaret unvanı ilanı (bu belgelerden bir tanesi yeterlidir),

 3. Türk Patent Enstitüsü'nden alınmış "Marka Tescil Belgesi",

 4. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Odası'ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi",

 5. İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için başvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep yazısı,

 6. Otel ve tatil köyleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Turizm İşletmesi Belgesi",

 7. Seyahat acenteleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Seyahat Acentesi İşletme Belgesi",

 8. Dershaneler için, Milli Eğitim Bakanlığı "Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi",

 9. Televizyon programları için, Kültür Bakanlığı'ndan alınmış "Televizyon Gösterim Belgesi",

 10. Film adları için, Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nden alınmış izin belgesi,

 11. Sanatçılar için bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan(MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi,

 12. Özel hastaneler için, Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış "Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı",

 13. İrtibat büroları için, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınmış "İrtibat Bürosu Açılım Belgesi",

 14. Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için, başvurulan alan adına ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi,

 15. Radyo ve televizyonlar için, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'ndan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı,

 16. Dergi ve gazeteler için, "derginin/gazetenin aslı" ve "Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi", Süresiz yayınlar için yayının aslı,

 17. İlaç isimleri için, "Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi",

 18. Çiftlikler için, bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi.

 19. Gemiler için, "Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi"

 20. Fuarlar için, Resmi Gazetede yayınlanan "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği" veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan "Fuar İzni Yazısı"

 21. Türk Telekomünikasyon Kurumundan alınan "Özel Servis Numarası Tahsis Belgesi"

".net.tr" için gerekli belgeler

Domain kaydı için Telekomünikasyon Kurumu'ndan alınmış İSS (İnternet Servis Sağlayıcı) Genel İzin Belgesi (Telekomünikasyon Lisansı) ya da TİD (Tüm İnternet Derneği)'nin onay yazısının gönderilmesi gerekmektedir. Kurum, marka, ürün veya servis adına alan adı başvurusu yapıldığı durumlarda TİD'e başvurarak onay yazısı alınması gerekmektedir.Başvuru sahiplerinin onay için TİD'e başvuruları ile birlikte ticari sicil belgesi, marka tescil belgesi ve benzeri belgeleri sunmaları beklenmektedir.

".org. tr" için gerekli belgeler

Domain kaydı için başvuru yapan organizasyonun kuruluş kanunu, vakıf senedi veya dernek tüzüğünün ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir. Kar amacı bulunmayan oluşumların ".org. tr" ikinci düzey alt alan adına başvurabilmesi için en az üç sivil toplum kuruluşundan destek yazısı alması gerekmektedir.

".bbs.tr" için gerekli belgeler

Domain kaydının hızla yapılabilmesi için, ".tr" Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamlarca başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak, ".tr" Alan Adı Yönetimi ya da onun yetkilendirdiği makamlarca; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair kanıt bulunması halinde, alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak bilgi ve belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Bu bilgi ve belgeler başvuru yapan kişinin nüfus ve ikamet bilgilerine ilişkin resmi belgeleri ile çalıştırdığı BBS sistemine ilişkin açıklayıcı teknik/idari bilgilerdir.

".name.tr" için gerekli belgeler

Domain kaydının hızla yapılabilmesi için, ".tr" Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamlarca başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak, ".tr" Alan Adı Yönetimi ya da onun yetkilendirdiği makamlarca; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair kanıtların bulunması halinde, alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Uyuşmazlık, itiraz gibi durumlarda ya da ilgili makamlarca gerekli görülmesi ve talep edilmesi durumunda nüfus cüzdanı, mesleki kimlik belgesi, veraset ilamı gibi belgeler geçerli kabul edilecektir.

".tel.tr" için gerekli belgeler

Domain kaydının hızla yapılabilmesi için, ".tr" Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamca başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair kanıt bulunması halinde, alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda telefon numarasının sahipliğine dayanak olarak, ilgili kurumla yapılan sözleşme, son ödenen fatura gibi belgeler kabul edilecektir.

".gov.tr" için gerekli belgeler

Domain kaydı için alan adı sahibi kuruluşun en üst makamı tarafından verilen antetli kağıt üzerinde imzalı ve kaşeli izin belgesinin ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

".mil.tr" için gerekli belgeler

Domain kaydı için alan adı sahibi kuruluşun T.C. Genel Kurmay Başkanlığı'ndan aldığı antetli kağıt üzerine hazırladığı imzalı ve kaşeli yazılı izin belgesini ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne göndermesi gerekmektedir.

".k12.tr" için gerekli belgeler

Domain kaydı talebinde bulunan kuruluş devlet okulu ise, ilköğretim, lise ve dengi okulların müdürlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde makamca imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin, alan adı talebinde bulunan kuruluş özel okul ise, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi'nin ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

".edu.tr" için gerekli belgeler

Domain kaydı için alan adını kullanacak üniversitenin rektörlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde, rektör ya da ilgili 1. derece imza yetkisi olan kişi tarafından imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

".bel.tr" için gerekli belgeler

Domain kaydı için, alan adını kullanacak belediyenin başkanı tarafından imzalı onay belgesinin ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

".pol.tr" için gerekli belgeler

Domain kaydı için alan adını kullanacak emniyet teşkilatının Emniyet Genel Müdürlüğü imzalı kaşeli onay belgesi göndermesi gerekmektedir.

".web.tr" ve "gen.tr" için gerekli belgeler

Bu iki alan adına yapılacak başvurular için hiç bir aşamada belge istenmemektedir.

".av. tr" için gerekli belgeler

".av. tr" alt alan adının tahsisi ile ilgili olarak, TBB'nce bilgi notu, kurallar ve taahhütname başlıkları altında 3 grup doküman hazırlanmış ve bu dokümanlar http://www.barobirlik.org.tr/avtr/ adresinde kullanıcılara sunulmuştur.

".av. tr" uzantılı alan adlarının tahsis edilebilmesi için; tarafımıza yapılan başvuruyu takiben, TBB tarafından talep edilen belgelerin Türkiye Barolar Birliği(TBB)'ne ulaştırılması gerekmektedir. Başvurusu bulunan alan adı TBB'den tarafımıza gönderilecek olan onay yazısı dikkate alınarak tahsis edilecektir.

".dr. tr" için gerekli belgeler

Bu alan adının tahsisi için, TTB'nce talep edilen bazı dokümanların TTB'ne sunulması gerekmektedir. İlgili dokümanlar http://www.ttb.org.tr/drtr/ adresinde kullanıcılara sunulmuştur. Başvurusu bulunan alan adları TTB tarafından ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilecek olan onay yazısı dikkate alınarak tahsis edilir.

TR Uzantılı Domain kaydı yaptırmak için

http://www.kmk.net.tr

http://.nic.tr

Bu içerik yardımcı olmadıysa sorunuzu sorun cevaplayalım.